Vår familie på Grinna

Vår families historie på Grinna i Hedrum begynner da John Kristoffersen Nes 3. mars 1869 inngår en kontrakt med Michael Treschow om forpaktning av bruket Grinna under gården Nordby i Hedrum. I åremålskontrakten mellom Michael Treschow og John Kristoffersen heter det:

"Michael Treschow gjør vitterligt: At jeg, som eier til det forrige Laurvig grevskabs behørende eiendommer, har bortforpagtet Grinna u/Nordby i Hedrum thinglaug, som forhen har vært brugt av Søren andersen til John Christophersen paa aaremaal fra 14. april d.a."

Åremålskontrakten inneholder en rekke punkter om hvordan bruket skal holdes i god stand og et forbud mot å selge tømmer til brensel. Da John i 1869 flytter til Grinna kom han fra bruket Holoa under Nes i Kvelde. Han var gift med Maren Andrea Andersdatter fra Vestby i Kvelde. De giftet seg i januar 1864 og hadde allerede sønnen Anders Kristian (f. 1864). Anders Kristian emigrerte i 1893 til USA. Han bosatte seg i Alpena. Michigan.

Samme år som John og Maren Andrea flyttet til Grinna ble sønnen Hans Martin født. Det ble senere han som overtok som bruker på Grinna. I 1873 ble yngste sønn Johan Anton født. Også han emigrerte som voksen til USA. Også han bosatte seg i Alpena, Michigan.

Her er detaljene om Marens og Johns barn:

  • Anders Kristian Johnsen Grinna ble født 2. november 1864 på bruket Holoa. Han giftet seg med Birte Lovise Antonsdatter Ulverød 3. november 1891 i Hedrum. Han døde 11. oktober 1907 i Alpena, Michigan, USA, 42 år gammel. Han ble gravlagt 13. oktober 1907 i Alpena.
  • Hans Martin Johnsen Grinna ble født 6. september 1869 på Grinna. Han giftet seg med Olette Karoline Kristendatter Farmen 7. mai 1892 i Hedrum. Han døde 11. august 1953 i Larvik. Han ble gravlagt 18. august 1953 på Hedrum kirkegård.
  • Johan Anton Johnsen Grinna ble født i 1873 i Hedrum. Han giftet seg med Anna A. Gilbertsen 12. juli 1905 i Alpena, Michigan, USA. Han døde 14. juni 1918 i Alpena.

John blir selveier

I 1892 kjøper John bruket Grinna av Frederik Wilhelm Treschow (som er samme person som Michael Treschow ovenfor). Kjøpesummen var 3.500 kroner og John betalte vel 1.000 kroner kontant. Han underskrev 30. januar 1892 en panteobligasjon på vel 2.400 kroner. Dette beløpet skulle han betale tilbake til Treschow i løpet av 19,5 år med en årlig rente på 5%.

Maren Andrea døde 16. februar 1892 på Grinna. Hun var da 50 år gammel. Dødsårsaken var lungebetennelse. Hun ble gravlagt 24. februar 1892 på Hedrum kirkegård.

John døde 9. september 1897 på Grinna. Han var da 67 år gammel. I kirkeboka er sukkersyke oppgitt som dødsårsak.

Hans Martin overtar

Siden Maren Andreas og Johns eldste sønn har emigrert til USA blir det nest eldste sønn som overtar gården etter faren. Hans Martin kjøper Grinna av faren 22. juli 1895. I kjøpekontrakten står følgende:

"Vi underskriveren John Kristoffersen erklære herved at selge min eiendom Grinden gaards no 8, brugs no 4 af skyld 1 mark 32 øre til min søn Hans Martin Johnsen for den mellem os omforenede kjøbesum 2850,- kroner, der afgjøres saaledes at min søn overtager den paa eiendommen hvilende laan til hypotebanken samt forøvrigt løs gjeld svarende til kjøbesummen. Det bemerkes, at jeg forbeholder mig afiftsfrit paa livstid frit hus, den fornødne føde ved kjøkkensbord, fri klæder som jeg anser jeg tiltrænger, frit tilsyn i sundheds som i sygdoms dage, samt fri hest til kirke og nødvendige reiser. I handelen medfølger redskaber og besetning samt forøvrigt mit indbo som jeg forbeholder brugen af til min død. Dette til bekreftelse ved våres underskrifter i nærvær af vidner."

Skjøte på eiendommen ble først utstedt etter at John var død. I skjøtet datert 3. juni 1899 heter det:

"I henhver til vedheftede fuldmagter Fra Anders Kristian Johnsen og Johan Anton Johnsen, der i forening med broderen Hans Martin Johnsen ere eneste og myndige arvinger efter afdøde John Christophersen Grinden - skjøter og hjemler jeg herved benevnte Hans Martin Johnsen gardparten Grinden - andpart af Nordby g.nr 8, b.nr 7 af skyld 1 mark 35 øre i Hedrum til eiendom. Den betingede kjøbesum 2.850 kroner ere afgjort ved overtagelse af gjeld."

Hans Martin giftet seg 7. mai 1892 med Olette Karoline Kristendatter Farmen. I 1893 får de sønnen Johan Martinius, i 1896 sønnen Harald Olaf og i 1898 datteren Anna. I 1901 fikk de en datter som var dødfødt.

I 1904 kjøper Hans Martin også nabobruket Kverken. Det ligger rett sør for Grinna. Skjøtet er slik:

"Nedre Laugens Fellesflødningsforening skjøder og overdrager herved til Hr Hans Martin Johnsen Grinden eiendommen G.nr 8, B.nr 9 Kverken under Nordby i Hedrum af skyld 73 øre kjøbesum 1300,- - tretten hundrede kroner, der er contant betalt. Sælgeren forbeholder strandretten til eiendommen med ret til paa eiendommen at foretage de forbygninger som findes fornødne derunder ogsaa indbefattet yderligere afskraaning af skrænten mod Laugen og ret til transport over eiendommen af de fornødne materialer til forbyggingsarbeide. Eiendommen er tiltraadt den 14. april d.a. og overdrages forøvrig med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den er sælgeren hjemlet. Skatter og øvrige afgifter overtager kjøberen fra 1st januar d.a."

Olette Karoline dør 76 år gammel av kreft i 1947. Hans Martin dør 83 år gammel på Larvik sykehus etter en prostataoperasjon i 1953.

Harald overtar Grinna

Det var egentlig meningen at odelssønnen Johan Martinius skulle overta Grinna. Han tok landbruksutdanning, men valgte en annen yrkesvei. Det ble derfor broren Harald som overtok Grinna.

Harald arbeidet på saga til Lars Hansen Fevang på Bergan Nedre. Han arbeidet også med fløting i Lågen fram til han overtok bruket Grinna. Senere ble han landpostbud i Hedrum. Da han begynte i den jobben var poståpneriet på Søndre Reinemo, senere flyttet det til Bommestad, noen hundre meter nord for Grinna.

Harald giftet seg med Helga Johanne Hagtvedt i 1926. De bosatte seg på Nanset, hvor de fikk den eldste sønnen Eigil i 1927.

I 1929 kjøper Harald gården Grinna. Skjøtet lyder slik:

Undertegnede Hans Martin Johnsen og hustru Olette Johnsen Grina, selger, skjøter og overdrar til vor sønn Harald Hansen Grina eiendommene Grina og Kverken, grnr 8, brnr 7 og 9 av skyld mark 1,23 og 0,50 i Hedrum for kjøpesum kr 15.000. Med i handelen følger besetning, maskiner, gaards- og kjøreredskaper, saakorn, settepoteter og det høi og halm som er tilovers, samt 2 aktier i Larvik aktiemeieri og 1 andel i Larvik Andels Potetsmelsfabrik. For stemplighetens skyld verdsettes dette efter beste skjønn til kr 4.000. Kjøpesummen betales saaledes: Kjøperen overtar eiendommen paahvilende gjeld kr 1.600, betaler kontant kr 5.400 og kr 8.000 blir staaende i eiendommen med 2den prioritets pant i 2 a 3 aar og forrentes med 4,5% pa. Selgeren og hustru forbeholder sig for livstid rett til at bebo 2den etage, hvor kjøperen skal bekoste indredning av 2 værelser og 1 alkove. Likeledes beholder selger og hustru for livstid bruksretten til det lille jordstykke nord for indkjørselen og op til laavebroen samt rett til at sette 1 td poteter om aaret og rett til kjelderrum samt rett til bruk av hesten til nødvendige reiser, dog saavidt ikke til skade for jordbruket. For stemplighetens skyld verdsettes disse rettigheter til kr 200 pr aar. Eiendommen er overtatt av kjøperen.

De tre neste barnene ble født mens Helga og Harald eide Grinna. Hans Thor ble født i 1930, Harald Øistein i 1934 og May Olaug i 1937.